Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontrast: Czcionka:

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Starosta ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może dokonać na wniosek pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej składa się do Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Pracodawca może otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, jeżeli:

  • Prowadzi działalność przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz zatrudnia co najmniej 1 pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
  • Zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu przez okres co najmniej 36 miesięcy.
  • Nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • Nie posiada zaległości z opłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.
  • Nie toczy się w stosunku do wnioskodawcy postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację.
  • Nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn.).
  • Spełnia warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) albo w rozporządzeniu nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
  • Deklaruje wkład własny w tworzenie stanowiska pracy minimum 25% kosztów wyposażenia tego stanowiska.
  • Złożył kompletny (ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) oraz prawidłowo sporządzony, czytelnie wypełniony wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
  • Nie zmniejszał wymiaru czasu pracy i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 

Refundacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna, wraz z kwotą niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.

Warunkiem zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Załączniki na stronie internetowej: http://www.up.tarnow.pl

Zapisz się na ten kurs wypełniając poniższy formularz:

Nie udało się wysłać formularza. Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
Dziękujemy za zgłoszenie się na kurs. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą w celu dokończenia procesu rejestracji na kurs.
Trwa wysyłanie formularza. Proszę poczekaj chwilę.

sponsor1.png

sponsor2.png

partners.png

darczyncy.png