Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontrast: Czcionka:

Zatrudnienie pracownika wspomagającego

Aby otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy ze środków PFRON najpierw trzeba złożyć wniosek.

Asystent może pomagać w zakresie:

  • czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem,
  • czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

 

Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu oraz miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.Zwrot obejmuje również koszty szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (do 100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia).

 

Wniosek należy złożyć do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej miejscami, w których załatwia się sprawę zwrotu kosztów są Urzędy pracy. Wypłata refundacji będzie wypłacana dopiero od dnia podpisania umowy. Jeżeli jesteś pracownikiem starostwa powiatowego albo urzędu miasta na prawach powiatu i w Twoim miejscu pracy jest potrzeba zatrudnienia pracownika wspomagającego - wówczas wniosek należy złożyć do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem oddziału Funduszu.

 

Zwrot kosztów stanowi pomoc publiczną udzielaną w ramach tzw. „wyłączeń blokowych" (patrz: rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia.

Zapisz się na ten kurs wypełniając poniższy formularz:

Nie udało się wysłać formularza. Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
Dziękujemy za zgłoszenie się na kurs. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą w celu dokończenia procesu rejestracji na kurs.
Trwa wysyłanie formularza. Proszę poczekaj chwilę.

sponsor1.png

sponsor2.png

partners.png

darczyncy.png